V E T E R A N S       H O N O R       P A G E


    
Dern, Jack W.
  • Seaman 1/C, U. S. Navy
  • 1945 - 1946

    back